Det med småt

Indhold

Generelle betingelse

Du medbringer denne elektroniske lektionsplan og ansøgning om kørekort til alt undervisning, samt prøver. Efter hver undervisningsmodul skal du og din kørelærer underskrive elektronisk for at sikre korrekt undervisning og færdselssikkerhed.

Lektionsplanen opfylder lovens mindstekrav, og omfatter 29 teoretiske lektioner på mindst 45 minutter og 24 praktiske lektioner på mindst 45 minutter, herunder 4 lektioner på lukket øvelsesplads og 4 lektioner på køreteknisk anlæg inden køreprøven. Lektionerne skal følges i den fastsatte rækkefølge.

Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage, og det mindste antal lektioner er absolut, men det kan være nødvendigt med flere lektioner for at gennemføre undervisningen.

Både elever og kørelærere risikerer straf efter straffeloven §163 for at afgive urigtige erklæringer til offentlige myndigheder, med en straf på bøde, hæfte eller fængsel i op til 4 måneder.

Lektionsplan & Ansøgning om kørekort:

Ved første teoriundervisning modtager du en ansøgning om kørekort. Denne, samt denne elektroniske lektionsplan, skal du have klar til alle undervisningsmoduler og prøver. Hvis du er under 18 år, skal dine forældremyndighedsindehavere udfylde en samtykkeerklæring. Denne skal medbringes til alle undervisningstimer, inklusiv teori- og køreprøver.

Manøvrebane

Du skal selv aftale tid til manøvrebane-kørsel med køreskolen. Kurset som skal gennemføres tilfredsstillende. Hvis du skal gentage kurset, skal det betales igen. Medbring elektronisk lektionsplanen og ansøgning om kørekort.

Teoriprøve

Du skal følge vejledningen i Ansøgning om kørekort og ringe til lægen for at bestille en lægeattest og medbringe et godkendt pasfoto til lægen. Lægeattesten, en kopi af dit sygesikringskort, førstehjælpsbeviset, ansøgning om kørekort og berammelsesgebyret på 150 kr. skal afleveres til kørelæreren, som vil videregive dem til borgerservice. Prøvegebyret til Færdselsstyrelsen dækker en teoriprøve og en praktisk prøve og betales direkte via et link i færdselsstyrelsens portal. Hvis du ikke består en prøve, skal der betales en nyt prøvegebyr. Al teoriundervisning skal være gennemført før teoriprøven, og du skal medbringe ansøgning om kørekort, denne elektroniske lektionsplanen, gyldigt pas og eventuelt kørekort.

Køreteknisk anlæg

Køreteknisk kursus skal være gennemført før den praktiske prøve. Kurset skal betales ved bestilling på køreskolen, og du skal medbringe ansøgning om kørekort og lektionsplanen. Det er dit ansvar at have modtaget køreteknisk teori inden kursusstart, og alle tidligere teori- og kørelektioner på vejene skal være gennemført før køreteknisk teori. Hvis du er i tvivl, kan du spørge din kørelærer.

Praktisk prøve

Du kan tilmeldes den praktiske prøve, når du har bestået teoriprøven, og tilmelding skal ske via din kørelærer. Du skal medbringe ansøgning om kørekort og denne elektroniske lektionsplanen til den praktiske prøve. Hvis du ikke møder op til prøven eller ikke består den, skal du betale for en ny prøve og nyt prøvegebyr.

Aflysninger

Skulle du komme i en situation, hvor du er nødsaget til at aflyse en indgået aftale, anmoder vi dig om at gøre det i meget god tid. Hvis du aflyser for sent, skal du betale fuldt honorar, dette gælder uanset årsag.

Seneste tider for aflysning:

Førstehjælp* 3 hverdage før, inden kl. 12.00. Telefonisk til kontoret i åbningstiden.
Manøvrebane* 2 hverdage før, inden kl. 12.00. Telefonisk til kontoret i åbningstiden.
Kørelektion 1 hverdag før, inden kl. 12.00. Telefonisk til kørelæreren eller i denne app.
Køreteknisk anlæg* 9 hverdage før. Telefonisk til kontoret i åbningstiden.
Teoriprøve* 3 hverdage før, inden kl. 12.00. Telefonisk til kørelæreren.
Køreprøve* 3 hverdage før, inden kl. 12.00. Telefonisk til kørelæreren.

* Disse steder kan der eventuelt opnås refusion ved sygdom ved aflevering af lægeattest fra egen læge.

Husk at overholde færdselsreglerne og vise hensyn til andre trafikanter, både som elev og som bilist efter bestået køreprøve. Vi ønsker dig held og lykke med dit kørekort.


Privatlivspolitik

Vi er ansvarlige for behandlingen af personoplysninger om vores kunder og samarbejdspartnere. Vores kontaktoplysninger kan findes nedenfor.

Tip Top Trafik®
Hostrupsvej 2 – 6
1950 Frederiksberg C
CVR-nr.: 55616752
Mail: mail
Telefon: 35363536

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via mail på mail.

Som dataansvarlige i henhold til GDPR, har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmesiden:

Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi tekniske sikkerhedscookies for at sikre, at hjemmesiden fungerer. Disse cookies kan ikke bruges til at spore din brug og adfærd på siden.

Kommunikation med potentielle kunder:

Vi behandler dine personoplysninger, når du kontakter os via e-mail eller telefon for at få svar på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun de oplysninger, du giver os i forbindelse med vores kommunikation. Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail og telefonnummer. Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej.

Elever/Kunder:

Vi behandler oplysninger om vores kunder for at sikre, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler og betalingsinformationer. Vi sletter personoplysningerne, når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttet.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er Bekendtgørelse om kørekort og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Færdselsstyrelsen:

Vi gemmer informationer omkring teorilektioner, køretimer, manøvrebane og glatbane, jf. Bekendtgørelse om kørekort. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse og ydelsesbeskrivelse. Dette sker i samarbejde med vores samarbejdende kørelærere, som er selvstændige dataansvarlige.

Dataansvarlige

Vi samarbejder med flere kørelærere, som står for køreundervisningen. De er ansvarlige kørelærere i forhold til prøverne og kontakten til myndighederne i samarbejde med os.

Databehandlere

Vi samarbejder med leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine persondata, medmindre vi har lov til det i henhold til loven eller en samtykkeerklæring.

Følgende liste er ikke udtømmende

Data vi behandler

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger, som:

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer aftalegrundlag, fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

De registreredes rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ønsker du at få slettet dine data skal du kontakte din køreskole, for at få vejledning i forhold sletning af dine data. Bl.a. skal du i tilfælde af brug af den elektroniske lektionsplan have udleveret loggen, hvis ud vil fortsætte dit forløb hos en anden udbyder uden at skulle starte forfra.

Du skal være opmærksom på at vi jf. Bekendtgørelse om kørekort og Lov om bogføring skal opbevare data i op til 5 år

Appen: Køreskolen, Ønsker du at slette dine data på telefonen. Gå til menuen Profil og nederst vælg "Nulstil app", data på telefonen vil herefter være slettet.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.